Disclaimer

  • Deze website wordt beheerd door BASF SE. Alle rechten met betrekking tot deze website zijn eigendom van en voorbehouden aan BASF SE.
  • De website en de software die op deze website ter beschikking wordt gesteld, worden aan de gebruiker aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden, zonder verklaringen en waarborgen van welke aard ook (uitdrukkelijk of impliciet) of enige aansprakelijkheid, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. Behoudens in geval van opzet, kan BASF SE niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt door of die verband houdt met het gebruik van deze website. In ieder geval is BASF SE niet verantwoordelijk voor en wijst zij elke aansprakelijkheid af voor enige onrechtstreekse, incidentele, bijzondere of gevolgschade, die werd veroorzaakt door of verband houdt met het gebruik van deze website.
  • Alle productinformatie of andere informatie die op deze website wordt gepubliceerd, is opgesteld naar het beste weten van BASF. Al deze informatie  doet evenwel, voor zover als wettelijk toelaatbaar, geen enkele verklaring of waarborg van enige aard ontstaan , noch enige aansprakelijkheid in hoofde van BASF SE, en ontslaat de gebruiker niet  van zijn verplichting om zelf inlichtingen in te winnen en testen uit te voeren.
  • BASF SE kan naar eigen goeddunken, zonder enige aansprakelijkheid, zonder verwittiging en op elk moment het gebruik van de website of delen daarvan wijzigen of stopzetten en neemt geen verantwoordelijkheid op voor het updaten van de website.
  • Links naar websites van derden ("hyperlinks") impliceren niet dat BASF SE deze websites onderschrijft. BASF SE is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of hun inhoud. Het hyperlinken naar deze websites gebeurt op eigen risico van de gebruiker.
  • Elke vordering of geding met betrekking tot deze website of het gebruik ervan zal  beheerst worden door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Duits recht,  met uitsluiting van de principes van het conflictenrecht.

Inloggen op het Bright portaal
Wachtwoord vergeten?